Knorringu Aadlimaja ruumide kasutustingimused

Knorringu Aadlimaja ruumide (edaspidi ruumide) kasutustingimused kohalduvad Lai 36 Tartu linn aadressil asuva hoone ja selle ruumide kasutajatele ning reguleerib ruumide omaniku (edaspidi rendileandja) ja ruumide kasutaja (edaspidi kasutaja) vahelisi suhteid. Kasutaja tutvub enne broneerimist, teenuste tellimist ja ruumide kasutama hakkamist käesolevate kasutustingimustega ning broneeringu tegemisega kinnitab nendega nõustumist.

Lai 36 hoones ja selle territooriumil teostatakse tehnilist valvet turvakaameratega ning ruumide rendileandja võib kasutada videosalvestisi tuvastamaks ning tõendamaks vara kahjustamist selle viibimisel kasutaja valduses.

Ruumide üleandmine loetakse toimunuks võtmete üleandmisega poolte vahel kokkulepitud ajal. Igasugustest ruumidega seotud puudustest ja kahjudest peab kasutaja informeerima koheselt rendileandjat. Vastasel juhul eeldatakse, et kahju tekkis kasutaja või tema külaliste kasutuse tagajärjel.

Rendileandjal on õigus kontrollida ruumide kasutustingimuste täitmist ja nõuda ruumide kohest kasutuse lõpetamist ning külaliste lahkumist ruumidest, kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.

Rendileandjal on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad konkreetse ürituse korralduslikest eripäradest või kehtivatest seadusest.

Ruumide broneering loetakse kinnitatuks peale broneeringu ettemaksuarve tasumist. Ruumide rentimisest loobumisel ei kuulu tasutud ettemaks tagastamisele.

Broneerimistasu tähtaegselt tasumata jätmisel on rendileandjal õigus broneering tühistada ilma ette teatamata.

Enne ürituse toimumist tuleb kasutajal tasuda kogu ülejäänud ruumide rendi ning muude teenuste eest kokkulepitud summa. Tavaliselt esitatakse arve ülejäänud summa osas vähemalt 14 päeva enne kasutusaja alguskuupäeva ning arve peab olema tasutud 7 päeva enne kasutusaja alguskuupäeva.

Rendileandjal on kasutajalt õigus nõuda tagatisraha, mis tuleb tasuda esitatud arvel märgitud tähtajaks. Tagatisraha kohaldatakse nagu leppetrahvi, mis ei välista kahju nõudmist juhul, kui tagatisraha ei kata tekitatud kahjusid. Tagatisraha tagastatakse 7 päeva jooksul peale teenuste osutamise lõpetamist, kui rikkumisi või kahjustusi selle perioodi jooksul ei tuvastata. Kui kahju ületab tagatisraha suuruse, on kasutaja kohustatud tasuma tagatisraha ületava kahju suuruse. Kui kahju on tagatisraha suurusest väiksem, siis tagastatakse kasutajale tagatisrahast üle jääv summa.

Kui kasutaja ei tasu enne ruumide kasutamist kogu summat või ei ilmu kokkulepitud ajaks kohale, loetakse, et kasutaja on ruumide kasutamise tühistanud ning tasutud summasid ei tagastata.

Kokkulepitud summade tähtajaks tasumata jätmise korral on rendileandjal õigus nõuda kasutajalt viivist 1% tasumisele kuuluvalt summalt iga viivitatud päeva eest.

Kasutaja kohustub esitama ruumide rentimisel oma õige ja täieliku nime, kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoninumbrit.

Tunnipõhise rentimise puhul antakse ruumid kasutajale üle kuni 1 tund enne ürituse algust ja ruumid tuleb vabastada hiljemalt 1 tund peale ürituse lõppu, kui rendileandjaga ei ole kokku lepitud teisiti.

Õhtupõhise rendi puhul antakse ruumid kasutajale üle kuni 4 tundi enne ürituse algust ja ruumid tuleb vabastada hiljemalt järgmisel päeval kell 12.00, kui rendileandjaga ei ole kokku lepitud teisiti.

Rendileandja tuleb ruume vastu võtma kuni 1 tund enne kasutusaja lõppu või kokkulepitud ajal. Kasutaja ei tohi lahkuda enne kui rendileandja on saabunud.

Kasutaja peab suhtuma heaperemehelikult ruumidesse ja neis olevasse varasse ning kasutama seda vastavalt otstarbele ja mitte lõhkuma. Keelatud on ruumidesse riputada dekoratsioone, seinte külge kleepida või muul moel kinnitada plakateid ja muud materjali ilma eelneva kokkuleppeta.

Kasutaja peab koristama enda ja külaliste järelt prügi ja muud maha jäetud asjad. Koristatud ruumiks loetakse olukorda, kui seal ei leidu üleskorjatavat prügi. Prügi tuleb ürituse lõppedes koguda kottidesse ja panna hoone kõrval asuvasse konteinerisse.

Ruumid tagastatakse rendileandjale normaalses seisukorras. Kui ruumide seisukord üleandmisel pole tavapärane (ruumidesse on oksendatud, urineeritud, ruume on märgatavalt määritud või rikutud jms), on rendileandjal  õigus küsida täiendavat tasu koristusteenuse eest

Alates ruumide kasutusse andmisest kuni kasutamise lõpetamiseni vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, ruumide kasutamisel tekkivate võimalike kahjude ning kasutustingimuste täitmise ning oma külaliste turvalisuse, ohutuse ja käitumise eest kasutaja.

Ruumide ja selles asuva vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms korral kohustub kasutaja hüvitama tekitatud kahju taastamisväärtuses või kui taastamine pole võimalik, siis samaväärse vara soetamise väärtuse ulatuses. Rendileandja teavitab kasutajat pretensioonist hiljemalt 7 päeva jooksul peale ruumide kasutamise lõppemist.

Kasutaja peab järgima kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud avaliku korra ja öörahu reegleid. Keelatud on häirida öörahu ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni. Puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni Sellel ajal võib suletud akende korral muusika mängida siseruumides nii, et see ei kostu välja.

Kasutaja ei tohi ruume ilma rendileandja loata anda allrendile.

Kasutaja vastutab oma külaliste tegevuse eest rendile võetud ruumides ja ta peab vältima võõraste isikute sissepääsu hoonesse.

Kasutaja peab esimesel võimalusel rendileandjat informeerima kahjudest ning õnnetusjuhtumitest ruumides ning tegema endast oleneva kahjude minimeerimiseks.

Lahkudes tuleb sulgeda ruumide aknad ja uksed ning kustutada valgus.

Rendileandja ei vastuta kasutaja poolt ruumidesse ja territooriumile mahajäetud asjade eest.

Ruumidesse ja territooriumile ei ole lubatud inimesi rohkem, kui ruumide rendileandjale teatati.

Ruumides on keelatud suitsetamine, vesipiibu, säraküünalde, tossumasinate, lahtise tule ja muude tuleohtlike seadmete kasutamine või teiste tuleohtlike tegevuste läbiviimine, kui see ei ole eraldi ruumi rendileandjaga kooskõlastatud. Eelnimetatud kooskõlastus ei vabasta kasutajat taolise tegevusega kaasnevast vastutusest ning ohutuse jälgimise nõudest.

 • Suitsetada võib hoonest väljaspool, samuti väljas maja keskel asuvas hoovisõidu tunnelis.
 • Käesolevate kasutustingimuste rikkumise korral kohustub kasutaja tasuma leppetrahvi mille minimaalne suurus on 50 eurot.
 • Ruumide tagastamisega viivitamisel maksab kasutaja 50 eurot iga viivitatud tunni eest.
 • Ruumide koristamata jätmise eest kohustub kasutaja tasuma koristustasu 100 eurot.
 • Pooltevahelised erimeelsuses lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.
 • Kui ruumides rakendub tulekahjuhäire, tuleb hoonest viivitamatult kõigil inimestel lahkuda.

Tulekahjust tuleb teavitada häirekeskust helistades numbrile 112. Ruumide aadress on Lai 36, Tartu linn.

Seejärel tuleb tegutseda järgnevalt:

 • informeerida objektil viibijaid kahjutule tekkest;
 • selgitada, kas inimesed on ohus – vajadusel päästa;
 • evakueerida hoonest inimesed, kes ei võta kustutustöödest osa;
 • sulgeda uksed ja aknad tule leviku tõkestamiseks;
 • võimaluse korral, kui see ei sea ohtu enda ja ümbritsevate elu, asuda tuld kustutama;
 • teavitada kahjutulest ruumide esindajat.